Vår Politik

Vo-1

SD KUNGSBACKA POLITISKA PROGRAM INFÖR 2014 ÅRS KOMMUNALVAL

 

  • Medborgardialog
  • Mer makt åt folket
  • En värdigare ålderdom
  • En bättre skola
  • En bra start i livet
  • En levande landsbygd
  • Kommunsatsningar
  • Vård och omsorg
  • En genomtänkt integrationspolitik
  • Miljö

 

–          Medborgardialog.

 

Sverigedemokraterna Kungsbacka anser att politik till viss del är färskvara som snabbt förändras. Därför känns det angeläget att vi är lyhörda för vad kommuninvånarna tycker i olika frågor. Det kommer överst på listan över våra vallöften. Vi kommer att under mandatperioden i fullmäktige driva och lyfta fram frågor som invånarna tycker är viktiga, för ett bättre Kungsbacka. Detta kommer att ske genom att man får lämna förslag på vår hemsida och även genom direktkontakt med invånarna på våra öppna medlemsmöten. Förslagen analyseras av styrelsen för att sedan presenteras i kommunfullmäktige av våra representanter där.

 

–          Mer makt åt folket.

 

Sverigedemokraterna Kungsbacka anser att vi Kungsbackabor skall ha mer att säga till om, i beslut som rör vår framtid. Därför tycker vi att folkomröstningar i känsliga frågor rörande t.ex. flyktingmottagning och trängselskatt borde vara en självklarhet.

 

–          En värdigare ålderdom.

 

En av Sverigedemokraternas viktigaste frågor rör pensionärerna och på vilket sätt de blir behandlade. Sverigedemokraterna Kungsbacka vill göra följande för pensionärerna:

 

Gratis kollektivtrafik under lågtrafik.

Subventionerad tandvård.

Subventionerad friskvård, vilket bidrar till friskare pensionärer och i förlängningen lägre sjukvårdskostnader för kommunen. Lägre avgifter på äldreboendena för alla pensionärer.

 

 

–          En bättre skola.

 

Våra förslag till förändringar inom skolpolitiken:

 

Göra det möjligt för elever att betygsätta sina lärare. Arbeta för att skolorna utan undantag skall anställa behöriga lärare. Inte som idag, då endast ca 60-80 % av lärarna är behöriga. Detta är en bidragande orsak till svenska elevers allt sämre studieresultat. Fler lärarledda lektioner, där lärare faktiskt undervisar igen och därmed kan inspirera och fånga upp elever som hamnat fel. Komplettera förberedda prov med oförberedda. Elevcoacher för att stötta och hjälpa elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Gratis busskort till alla elever. Bättre samarbete mellan skola, kommun och företag, för att tidigt etablera kontakter inför arbetslivet för våra elever. Erbjuda praktikplatser i större utsträckning för eleverna i kommunen. Större satsningar på barns och ungdomars möjligheter att få delta i fritidsverksamheter i sina närområden. Fler drogfria aktiviteter i kommunen. Slopad hemspråksundervisning i skolan. Resurser skall läggas på att lära sig det svenska språket. Undervisning i annat modersmål skall betalas av den enskilde.

 

–          En bra start i livet.

 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka anser att det är orimligt att det är så svårt för våra ungdomar att flytta hemifrån, dels p.g.a. bostadsbrist och dels för att det byggs för få riktigt billiga lägenheter. Vi vill därför att man på sikt skall arbeta för en enklare form av byggnation av student-och ungdomslägenheter, vilket skall resultera i låga hyror.

 

–          En levande landsbygd.

 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka vill stärka svensk landsbygd och stödja svenskt jordbruk. Våra förslag till att hjälpa svensk landsbygd och svenska jordbrukare är följande:

 

Svensk närproducerad mat i kommunens skolor, vårdhem, gruppboenden och andra typer av verksamheter. Inte tillåta nybyggnation på renodlad jordbruksmark. Bättre villkor på långfristiga lån för jordbruksföretag, vilket praktiseras framgångsrikt i Frankrike. Lokalt kommunalt slakteri och mejeri, vilket skapar nya arbetstillfällen samtidigt som det utgör en möjlighet att starta upp en naturgasproduktion på restavfall från dessa verksamheter.

Naturgasutveckling. Tyvärr sålde Kungsbacka kommun Energiverket, vilket försvårar att göra gasframställning lönsamt och gynnsamt på kort sikt.

 

–          Kommunsatsningar.

 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka vill göra satsningar på de som redan bor i kommunen. Vi vill också göra satsningar för att locka till oss turister, då vi i dag inte i någon högre grad aktivt marknadsför oss. Våra förslag till åtgärder och förbättringar är följande:

 

Försöka medverka till att trängselskattesystemet i Göteborg görs om. Vi anser att det är orimligt att man betalar trängselskatt för att köra igenom Göteborg om man exempelvis arbetar i Kungälv. Mer satsningar på turism, genom att t.ex. delta på TUR mässan i Göteborg. En Kungsbackadag, t.ex. nationaldagen, som går i nostalgins tecken. Eller en festival. Cykelbana genom turiststråket, vilket skulle förbinda Kungsbacka via Fjärås bräcka, Tjolöholms slott ner till Åsa och vips kan man ta sig ner till Varberg på cykel. På sikt bygga ut Säröbanan igen och skapa en möjlighet till pendel in till Göteborg. Här kan man även köra veterantåg på sommaren, för att locka turister. Båttrafik in till hamntorget i form av restaurangkryss eller upptäcktsresa. Kanske skapa en marina och gästhamn med mer skärgårdsidyll ute på Svinholmen. Införa kvarterspoliser/patrullerande poliser på gator och torg. Mer resurser till polisen så att de kan öka antalet patrullbilar kvälls-och nattetid. Satsa på motionsspår, ridvägar och näridrottsplatser i alla kommundelar.

 

–          Vård och omsorg.

 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka anser att våra gamla på äldreboendena kan få ett bättre och värdigare liv. Här är våra förslag till att förbättra deras situation:

 

Närproducerad mat som tillagas på boendet. Möjlighet att få flytta in på äldreboendet tillsammans med sin maka/make. Lägre avgifter på äldreboendena för alla pensionärer.

 

 

–          En genomtänkt integrationspolitik.

 

 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka anser att vi bör sätta in våra resurser där den gör som mest nytta, d.v.s. i det omedelbara närområdet till de problemområden som uppstår i händelse av krig. Detta är det mest humana och effektiva sättet för att hjälpen skall nå så många människor som möjligt. Inga vinster på privata flyktingboenden. Kunskapsmätning av nyanlända flyktingbarn i skolan. Detta för att kunna placera dem i en klass där de på bästa sätt kan tillgodogöra sig nya kunskaper. Inga religiösa friskolor. Folkomröstning i frågan rörande mottagande av flyktingar. Ett förbud mot tiggeri. Säga upp avtalet med Migrationsverket.

 

–          Miljö.

 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka vill värna om miljön genom att göra följande:

 

Arbeta för en högre flygskatt och för att Kungsbacka skall få ta del av de pengarna genom de flygkorridorer som går igenom kommunen. Prioritera lokalt närproducerad mat i äldrevården och i skolan. Satsa på kommunala naturgasprojekt. Stoppa utbyggnaden av vindkraft i Kungsbacka kommun.

 

 

kungsbacka