Vår Politik | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Vår Politik

SD KUNGSBACKA POLITISKA PROGRAM INFÖR 2018 ÅRS KOMMUNALVAL

 

Vi Sverigedemokrater ser med förfäran hur det svenska välfärdssystemet är på väg att kollapsa. Vi ser hur allt det viktiga arbetet för ett demokratiskt och jämställt Sverige, som våra förfäder påbörjade, är på väg att raseras på grund av en totalt oansvarig invandringspolitik som kommer sätta djupa avtryck i hela vårt land under en lång tid framöver.
Vår västerländska demokrati har fyratusenåriga rötter och har kontinuerligt utvecklats i positiv riktning och resulterat i ett land där folket faktiskt får vara med att styra på riktigt, sk. folkstyre. Vi är bland de mest jämställda länderna i världen och det ska vi vara stolta över.
Vi ska inte bjuda in och uppmuntra medeltida seder och bruk som tillåter att någons rättigheter eller rätt till självbestämmande kränks. Vi ska värna vårt demokratiska och jämställda samhälle. Det går inte att slå sig till ro och ta det för givet.
Våld, hot och mord skall inte förekomma i vårt Sverige. Vårt absolut största hot idag är islamistisk extremism som spridit sig som en farsot genom hela Europa på grund av massinvandring från muslimska länder.
Vi ser nu också hur verkligheten har hunnit ikapp övriga partier och där bland annat både Moderater och Socialdemokrater nu verkar börja se konsekvenserna och till viss del därmed för Sverigedemokraternas politik. Men man tar inte det fulla ansvar som krävs.
Som politiker krävs det att man är förutseende, att man har förmågan att se de faror som vi kan komma att stå inför i tid och därmed kunna stävja dessa innan det är ett faktum, vilket Sverigedemokraterna tycks vara ensamma om. Vi har sedan länge varnat för den negativa utveckling vi ser. Som styrande i landet krävs att man i första hand prioriterar sitt land och
sin egen befolkning, att man som styrande i kommunerna i första hand prioriterar sina kommuninvånare.
Vi Sverigedemokrater ser det som en självklarhet, som allas vår plikt gentemot våra förfäder, att med allra största respekt och ödmjukhet förvalta det som de en gång byggt upp, och fortsätta utveckla det arbetet för att åter göra Sverige till ett av de allra bästa länderna att leva och bo i. Vi vill ge nästa generation en ännu bättre grund att bygga vidare på. Men för det måste vi alla nu kämpa. Om den politik som förs nu får fortsätta drivas så kommer det inte längre finnas någon grund att stå på.
Vi tror starkt att något av det allra viktigaste för en nations välmående och stabilitet är att invånarna känner gemenskap och samhörighet, att man har en gemensam värdegrund och känner trygghet, glädje och en stark kärlek till sitt fosterland, vilket motverkar ett splittrat segregerat samhälle.
Därför är det av allra största vikt att vi tar emot endast såpass många nyanlända som vi klarar av för att ge dem ett värdigt mottagande, där alla som kommer nya till vårt land ska kunna ges möjligheten och förutsättning att bli en del av det svenska samhället och leva efter de lagar och regler som gäller här.
Vi vill bygga ett samhälle där alla medborgare garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet och där varje invånare bidrar efter sin förmåga till ett gott samhällsklimat och en stark välfärd som ska komma alla Sveriges medborgare till gagn.
Genom den nya anvisningslagen kan kommunerna inte längre neka att ta emot nyanlända. Vi Sverigedemokrater är väldigt kritiska till denna inskränkning av det kommunala självbestämmandet och menar att kommunerna gemensamt bör sätta ned foten för att få till stånd en förändring och där Kungsbacka kommun kräver ett stopp i mottagandet av nyanlända/asylsökande.

Sverigedemokraternas förslag för Kungsbacka kommun:
-Vidta åtgärder för att minska ohälsan bland kommunens anställda.
-Förbjuda alla former av diskriminering och kvotering , oavsett skäl. Hudfärg, etnicitet, kön eller sexuell läggning ska varken vara en belastning eller merit och ska aldrig beaktas vid t ex tjänstetillsättning. Endast kompetensen ska avgöra. -Införa mångkulturellt bokslut.
-Avskaffa ofrivilliga delade turer.
-Avskaffa genusarbetet.
-Undersöka möjligheterna att införa ett Äldreråd.
-Kraftigt verka för att komma till rätta med den psykiska ohälsan som går allt längre ned i åldrarna.
-Verka för mobilförbud under lektionstid i kommunens skolor.
-Införa kostnadsfria arbetsskor till anställda inom vården.
-Verka för att återinföra rehabassistenter i kommunens hemsjukvård för att minska arbetsbelastningen för hemtjänstens personal.
-Undersöka möjligheten att bygga en simhall med tillhörande idrottshall i Onsala, som trots att de har flest invånare i kommunen tvingas åka till Kungsbacka eller Fjärås.
-Undersöka möjligheten att erbjuda elever feriejobb i kommunen redan efter avslutad grundskola.
-Arbeta för bättre kvalitet på skolmaten.
-Undersöka om lunchen i skolorna ska schemaläggas för att våra barn och ungdomar ska få i sig den energin som behövs under en lång skoldag.
-Sommarlovskort till alla högstadie- och gymnasieungdomar. Fritidskort för elever i åk 6-9.
-Lokala folkomröstningar om större förändringar i kommunen.
-Återinföra öppen fritidsgårdsverksamhet.
-öka andel närproducerad mat.
-Arbeta för 100 % lärarbehörighet i skolorna.
-Inrätta Jourskolor för att garantera elever lugn och ro.
-öka antalet hjälpande och stödjande kringpersonal i skolan.
-Införa ronderande ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga områden i kommunen, speciellt på helger och som ser till att ordningsstadgarna följs vad det gäller insamling av pengar utan tillstånd (tiggeri).
-Att stoppa/pausa mottagandet av nyanlända och ensamkommande, då vi under rådande omständigheter har brist på boenden samt börjar få en sviktande välfärd i kommunen.

Läs gärna vidare i vårt Budgetförslag för 2018kungsbacka